top of page

Maa-analyysilla tutkittua tietoa golfkenttien ravinnetilasta

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy tunnetaan analyysipalveluistaan maa- ja metsätalouden toimijoille, mutta se tarjoaa useita erilaisia analyysipalveluita myös viherrakentajille sekä puistojen, golf- ja urheilukenttien hoitajille. Viljavuuspalvelu on vanhin Suomessa alalla toimiva testilaboratorio, ja se on toimittanut analyyseja jo yli 65 vuoden ajan. Viljavuuspalvelun mainoksissa ja painomateriaaleissa näkyy myös Eurofins Agro –logo. Vuosittain tehtävät ravinneanalyysit maasta ovat olennainen osa myös golfkenttien tasapainoista hoitoa. Puistopuutarhuri Jukka Valjakka on toiminut Eurofins Viljavuuspalvelussa yli 20 vuotta erilaisissa tuotannon ja neuvonnan tehtävissä. Jukan toimesta syntyvät myös viherrakentamiseen liittyvät suositukset mm. maanparannukseen, lannoitukseen ja kalkitukseen. Seuraavassa hän kertoo lisää erilaisista viherrakentamisen analyysipalveluista.

Maan rakenne- ja ravinneanalyysit

Maanäytteet tutkitaan Mikkelissä automatisoidulla analyysilinjastolla. Maanäytteet on merkitty viivakooditarroilla, ja niiden kulkua linjastolla pystytään seuraamaan tarkasti. Maalajin sekä multavuuden määritys tehdään aistinvaraisesti maanäytteistä koulutettujen määrittäjien toimesta. Jukka Valjakka toimii yhtenä maalajin määrittäjänä Viljavuuspalvelussa. Viljavuuspalvelu on ainoa laboratorio Suomessa, jolla on voimassa oleva akkreditointi maalajin ja multavuuden aistinvaraiselle määritykselle. ​​​​​​​​​​​Akkreditointi eli pätevyyden toteaminen, on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Aistinvaraisen maalajin määrityksen lisäksi Viljavuuspalvelussa tehdään myös kasvualustan rakennustutkimuksia, joilla saadaan tieto näytteen prosentuaalisesta koostumuksesta eri kivennäismaalajitteiden osalta. Valjakka suosittaa kasvualustan rakennetutkimusta erityisesti perustamisvaiheessa tai kun halutaan tarkennettua tietoa maan kasvukunnosta. Hyvä perusta tuo huomattavat säästöt jatkossakin kentän hoidossa. Myös maan multavuus voidaan määrittää laboratoriomenetelmänä polttamalla näytteestä pois orgaaninen aines. Tämä analyysi tunnetaan hehkutushäviönä, ja sen etuna aistinvaraiseen määritykseen on tarkka tieto orgaanisen aineksen prosentuaalisesta määrästä. Aistinvaraisessa määrityksessä multavuus ilmoitetaan joko vähämultaisena, multavana, runsasmultaisena tai erittäin runsasmultaisena.

Maalajin ja multavuuden määritys tehdään aistinvaraisesti.

Golfkenttäpaketit

Eurofins Viljavuuspalvelun valikoimissa on useampi golfkentille soveltuva analyysi. Golfkenttäpaketti on tarkoitettu viheriöiden ja väylien hoitoon kasvukaudella, ja se sisältää määritykset maalajista, multavuudesta, johtoluvusta, happamuudesta sekä kasveille tärkeimmistä pää- ja hivenravinteista. Vuonna 2016 analyysivalikoimaan otettiin mukaan USGA golfkenttätutkimus, joka on Yhdysvaltojen golf yhdistyksen standardien mukainen. Se poikkeaa tavanomaisesta golfkenttäpaketista siten, että siinä tutkitaan maa-aineksen fysikaalisia ominaisuuksia eikä kemiallista ravinnetilaa. Paketissa analysoidaan mm. maan ilma- ja vesikapasiteettia sekä vedenpidätyskykyä.

Perinteinen golfkenttäanalyysi kannattaa teetättää joka kevät ja syksy, jotta tieto maan ravinnetilasta pysyy ajantasaisena. Ajoissa keväällä otetun analyysin perusteella pystytään tekemään lannoite- ja kalkitussuunnitelmat ennen kasvukauden alkamista, ja tilaamaan tarvittavat lannoitteet ja kalkitusaineet. Syksyllä maa-analyysi antaa tietoa seuraavaa kasvukautta varten ravinnetilasta, ja tarvittavat lannoitteet pystyy tilaamaan valmiiksi jo syksyllä. Syksyllä näytteenotto kannattaa senkin takia, että kevään alkamista on mahdotonta ennustaa etukäteen. Syksyllä mahdollisuudet näytteenottoon ovat siten paremmat ja aikaa hoitotoimenpiteiden suunnittelulle jää enemmän.

Golfkenttien lisäksi Viljavuuspalvelu analysoi muitakin viherrakentamisen alueita. Esimerkiksi golfkenttien klubirakennuksia ympäröivien viheralueiden analysointiin on tarjolla kaksi erilaista viherpakettia. Suppeammassa paketissa maanäytteestä analysoidaan maalaji, multavuus, johtoluku, happamuus ja tärkeimmät pääravinteet, kun taas laajemmassa paketissa on mukana edellisten lisäksi hivenravinneanalyyseja sekä multavuuden määrittäminen hehkutushäviönä. Laajempaa pakettia suositellaan erityisesti istutusalueille.

Kaunis ja kestävä nurmikko oikeilla ravinnemäärillä

Golfkentillä ongelmia kasvitautien lisäksi aiheuttavat ravinnepuutokset. Maasta tehty analyysi on ainoa keino selvittää todelliset ravinnepuutokset ja siten reagoida niihin ennen kuin ongelma pääsee pahenemaan. Kasvit tarvitsevat kasvuunsa yhteensä 16 eri ravinnetta, ja mikään ravinne ei voi korvata toista. Tästä johtuen maanäytteistä tulisi analysoida pääravinteiden lisäksi myös hivenravinteet. Tyypillisimpiä ravinnepuutoksia golfkentillä on typestä, fosforista, kaliumista ja raudasta. Typen puute aiheuttaa haaleita nurmikasveja sekä ongelmia juuristossa. Fosfori ja kalium vaikuttavat molemmat kasvien kykyyn selvitä talvesta. Hivenravinteista raudan puute näkyy haalentuneena kasvustona. Golfkenttien kasvustoista poistuu runsaasti ravinteita leikkuujätteiden mukana vuosittain, ja siten niiden ravinteiden tarve on suuri. Vain vuosittain tehtävällä maa-analyysilla voidaan selvittää maan todellinen ravinnetila ja välttää turha lannoittaminen ja huuhtoumat ympäristöön. Maan happamuudella on monenlaisia vaikutusta kasvien tasapainoiseen kasvuun, sillä maan pH vaikuttaa ravinteiden käyttökelpoisuuteen kasveille. Monet hivenravinteista (mm. mangaani ja kupari) ovat käyttökelpoisempia happamammissa olosuhteissa, kun taas pääravinteet (typpi, fosfori, kalium) ovat kasveille paremmin käytettävissä emäksisemmässä pH:ssa.

Näytteet analysoidaan automaattisella linjastolla.

Miten maanäyte otetaan?

Golfkentän viheriöltä näytettä otettaessa voidaan kaksi tai useampi viheriötä yhdistää samaksi näytteenottoalueeksi. Näin voidaan menetellä, kun viheriöllä on sama kasvualusta, niitä on lannoitettu samalla tavalla ja ne ovat kasvultaan yhtenäisiä. Viheriöiden tulee lisäksi sijaita maastossa kosteusoloiltaan toisiaan vastaavilla alueilla. On kuitenkin suositeltavaa käsitellä mahdollisimman monta viheriötä erillisinä näytteenottoalueina. Kasvualustaltaan, kosteusoloiltaan ja kasvultaan erilaiset golfkentän väyläalueet katsotaan erillisiksi näytteenottoalueiksi. Kultakin alueelta otetaan oma näytteensä. Yhtenäisiltäkin alueilta otetaan vähintään yksi näyte 5000 m²:ä kohti. Jokainen näyte koostetaan osanäytteistä. Osanäytteet otetaan tasaisesti eri puolilta viheriöitä, noin 10 kappaletta. Näytteenotossa voi käyttää apuna muoviämpäriä, johon osanäytteet kerätään. Lopuksi maat sekoitetaan huolellisesti ja pakataan valmiiksi merkittyihin maanäyterasioihin. Jukka Valjakalta ja muilta Viljavuuspalvelun neuvojilta voi tarvittaessa kysyä tarkempia ohjeistuksia näytteenottoon.

Analyysien tilaaminen ja tulosten raportointi

Maa-analyyseja voi tilata kuka tahansa maansa ravinnetilasta kiinnostunut henkilö. Näytetiedot kirjataan näytesaatteille, jotka löytyvät Viljavuuspalvelun nettisivuilta. Näytteiden lähettäjänä on usein golfkenttämestari, puutarhuri tai muu viheralueiden hoidosta vastaava henkilö. Viljavuuspalvelu toimittaa viherrakentamisen maa-analyysien tulokset noin kahdessa viikossa.

Asiakas saa tulosraportin tuloksista, ja mukana ravinneohjearvot. Halutessaan asiakas voi lisäksi tilata maa-analyysin perusteella tehtävän suosituksen maanparannukseen, lannoitukseen tai kalkitukseen. Tällöin tulee ilmoittaa mitä kasveja kyseisellä alueella on tarkoitus kasvattaa ja onko kyseessä perustettava vai jo kasvussa oleva alue. Suosituksella annetaan konkreettiset ohjeet mitä kasvualustaan tulisi lisätä, jotta tuloksena olisi haluttu kasvu.

Ravinteiden käyttökelpoisuus kasville riippuu maan happamuudesta.

Julkaisu Bunkkeriuutisissa 1/2018.

bottom of page