top of page

Yhdistys

Golf on viime vuosina jatkuvasti kasvattanut suosiotaan Suomessa. Golfkentänhoitajat huolehtivat kenttien kasvuston sekä puitteiden kestävästä kehityksestä ympäri vuoden. Suomen Golfkentänhoitajien yhdistys – Finnish Greenkeepers Association FGA ry kokoaa yhteen ammatikseen golfkenttiä hoitavat henkilöt. Tavoitteena on edistää heidän työhönsä kuuluvia asioita sekä harjoittaa ammatillista tiedotus- ja koulutustoimintaa. Luonnollisesti myös jäsenten väliset golfkilpailut kuuluvat yhdistyksen toimintaan.

TOIMIKUNNAT

Oletko kiinnostunut osallistumaan FGA:n toimintaan? Se on mahdollista esimerkiksi toimikuntien kautta. Ota yhteyttä toimikuntien jäseniin. Yhteystiedot löytyvät klikkaamalla tästä.

o Kansainvälisten asioiden toimikunta: Janne Lehto, Emmi Pietarila, Kasper Mäkelä, Markus Suojoki, Staffan Lundmark
o Tapahtumatoimikunta: Jussi Renko, Kasper Mäkelä, Kristoffer Holmström, Emmi Pietarila
o Konferenssitoimikunta: Janne Lehto, Markus Suojoki, Staffan Lundmark
o Sidosryhmätoimikunta: Eetu Rantanen, Janne Lehto, Markus Suojoki, Staffan Lundmark

(Kyseisen toimikunnan nimetty vastuuhenkilö boldattuna)

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Tarkoitus ja tehtävät

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen kuuluvia ynnä muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1.  Pyrkii kokoamaan golfkenttiä ammatikseen hoitavat ja golfkentän hoitoon välillisesti vaikuttavat henkilöt yhdistyksen jäsenyyteen. 

  2. Harjoittaa tarkoituksensa mukaista ammatillista valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa.

  3. Pyrkii yhteistyöhön muiden maiden vastaavien järjestöjen kanssa.

  4. On yhdysmiehen välityksellä yhteydessä Suomen Golfliitto r.y:een.

  5. Järjestää jäsenilleen sekä muiden maiden vastaavien yhdistysten jäsenille golfkilpailuja ja muita golftapahtumia.

3 § Pöytäkirjakieli ja puoluekanta

Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.

4 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen hallitus valtuuttaa jäsensihteerin hoitamaan jäsenrekisterin ylläpitoa. Jäseneksi haluavan on tehtävä jäsenhakemus kirjallisesti yhdistyksen omalle lomakkeelle. Jäsenten jäsenhakemuksessa tulee olla esimiehen vahvistus tietojen oikeellisuudesta. Jäsensihteeri tiedottaa hallitusta uusista jäsenhakemuksista, tutkii jäsenen kelpoisuuden kuhunkin jäsenluokkaan ja esittelee jäsenhakemukset hallitukselle. Hallitus tekee päätöksen jäseneksi ottamisesta kunniajäseniä lukuun ottamatta.

Yhdistyksellä on kolme jäsenluokkaa:

Jäsenet:

Yhdistyksen Perusjäseneksi voidaan hyväksyä golfkentällä aktiivisesti toimiva henkilö, joka on työskennellyt yhteensä vähintään 150 tuntia tai 20 päivää. Perusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

Premium-jäsenet:

Yhdistyksen Premium- jäseneksi voidaan hyväksyä goflkentällä aktiivisesti toimiva henkilö, joka on työskennellyt yhteensä vähintään 150 tuntia tai 20 päivää. Premium-jäsenellä on etuoikeus osallistua jäsenluokalle erityisesti järjestettäviin koulutustapahtumiin. Premium- jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

Kunniajäsenet:

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa tai muutoin golfurheilussa ansioituneenhenkilön yhdistyksen kunniajäseneksi - Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsensihteeri voi kirjallisen anomuksen perusteella myöntää sairauden, asevelvollisuuden, äitiysloman, opiskelun, tms. syyn vuoksi henkilöjäsenelle vapautuksen yhdistyksen jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksusta vapautetulla jäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

- Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei yhdestä maksukehotuksesta huolimatta suorita jäsenmaksuaan.

- Jäsensihteeri tiedottaa hallitusta jäsenmaksunsa laiminlyöneistä jäsenistä.

- Jos jäsen toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa yhdistykselle, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä.

- Hallituksen on annettava päätöksensä jäsenen tietoon kirjallisesti jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen.

6 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

 Jäsen on oikeutettu käyttämään hyväkseen kaikkia yhdistyksen jäsenilleen tarjoamia palveluja erikseen määrätyin ehdoin. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

- Liittyessään yhdistykseen tai hallituksen päättäessä muulloinkin, jäsenen tulee antaa yhdistykselle yhdistyksen toiminnassaan tarvitsemia tietoja.

- Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa jäsensihteerille osoitteessaan ja työsuhteessaan tapahtuneet muutokset. sekä seikat, jotka saattavat vaikuttaa hänen jäsenluokkaansa.

7 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen vuosikokous päättää liittymis- ja jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella.

- Perus- ja Premium-jäsenillä voi olla erisuuruiset jäsenmaksut.

- Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.

8 § Hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, entinen puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä.

- Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

- Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään neljäksi peräkkäiseksi kaudeksi. Puheenjohtajakauden päätyttyä puheenjohtaja jatkaa hallituksen jäsenenä yhden vuoden.

- Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle vuosikokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi.

- Hallituksen jäsenen on oltava hallitukseen valittaessa yhdistyksen Perus- tai Premium-jäsen.

- Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja jäsensihteerin sekä rahastonhoitajan.

- Sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana.

- Lisäksi hallitus nimeää parhaaksi katsomallaan tavalla toimikunnat ja näille vastuuhenkilöt.

- Toimikuntiin voivat kuulua myös hallitukseen kuulumattomat henkilöt.

- Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoonkutsujan määräämänä aikana. Jos kaksi (2) hallituksen jäsentä vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla.

- Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan yli puolet läsnäolevien äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaalissa tai suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

- Hallitus voi yhdistyksen palvelukseen ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

- Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

9 § Hallituksen tehtävät

Edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta

- Toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi yhdistyksen koolle kutsumista

- Edistää yhdistyksen voimistumista ja toteuttaa yhdistyksen toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta

- Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman pysyttämiseksi vakaana ja sen vahvistamiseksi

- Hyväksyä yhdistyksen jäsenet kunniajäseniä lukuunottamatta ja valvoa jäsensihteerin toimintaa jäsenrekisterin ylläpitäjänä

- Vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

- Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

- Antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tilinpäätös

- Valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista.

10 § Toimihenkilöiden velvollisuudet

- Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen, yhdistyksen kokousten ja hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi vuosikokouksissa, huolehtii hallituksen kokousten pidosta, laatii hallitukselle ehdotuksen yhdistyksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi ja antaa muille toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään.

- Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista, yhteistyössä jäsensihteerin kanssa toimittaa hallituksen toimeksiannosta kokouskutsut ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, laatii hallitukselle ehdotuksen edellisen vuoden vuosikertomukseksi ja hoitaa yhdistyksen arkistoa.

- Jäsensihteeri ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä, perii jäsenmaksut ja yhteistyössä sihteerin kanssa toimittaa jäsenille hallituksen toimeksiannosta kokouskutsut ja muut tiedonannot.

- Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen raha-asiat, pitää kirjaa yhdistyksen menoista, tuloista, omaisuudesta ja veloista sekä laatii tilinpäätöksen ja ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi seuraavaa toimintavuotta varten.

- Jos yhdistyksellä on muita toimihenkilöitä kuin yllä mainitut, he toimivat hallituksen sitä varten laatimien ohjesääntöjen mukaan.

- Hallituksen määrittelemän toiminnanjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen.

11 § Toiminnan ja tilien tarkastus

- Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

- Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yksin, taikka hallituksen keskuudestaan määräämät varsinaiset jäsenet, kaksi aina yhdessä.

13 § Kokoukset

- Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa. Muita kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenkunnasta sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää.

- Kokouskutsu on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla viimeistään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta. Tämän lisäksi hallitus voi toimittaa kokouskutsun jokaiselle jäsenelle myös kirjeitse tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokouksissa päätetään kokouskutsussa mainituista asioista. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laista tai näistä säännöistä muuta johdu.

- Muu kuin kokouskutsussa mainittu asia voidaan ottaa käsiteltäväksi silloin, kun hallitus tai yhdistyksen jäsen sitä kokouksen alussa esittää ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksen osanottajista kannattaa asian käsittelyyn ottamista.

14 § Äänestykset

- Äänestysmenettelyynviedään vain kannatetut ehdotukset, paitsi henkilövalintoja tehtäessä, jolloin kannatusta ei tarvita. Tulos ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä, jollei joku vaadi suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa ratkaisee arpa.

- Kokouksessa läsnäoleva jäsen on lisäksi oikeutettu valtakirjalla äänestämään yhden (1) kokouksesta poissa olevan jäsenen puolesta.

- Yhdistyksen liittymisestä jäseneksi muihin järjestöihin samoin kuin niistä eroamisesta on suoritettava yhdistyksen kokouksessa äänestys. Päätökseen tarvitaan kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa kannattavia ääniä vähintään kaksi kolmasosaa (2/3).

15 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

- Valitaan kaksi pöytäkirjan ja valtakirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

- Todetaan kokouksen laillisuus

- Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- Käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

- Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle

- Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle

- Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

- Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet - Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 § Sääntöjen muutokset

- Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa, joissa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä hyväksyy ehdotuksen.

17 § Yhdistyksen purkaminen

- Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä - kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous, molemmissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ehdotuksen hyväksyy.

- Yhdistyksen purkautuessa päättää viimeinen kokous yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin tarkoituksiin.

 

18 § Yhdistyslaki

- Niiltä osin, mistä näissä säännöissä ei ole mainintaa, noudatetaan yhdistyslakia

bottom of page